JFK, O.J., Epstein: Another controversial case for ‘celeb pathologist’…